Żuławski Dom Kultury

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Ocena 0/5

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego 

Żuławski Ośrodek Kultury ul Władysława Sikorskiego 21 , 82-100 Nowy Dwór Gdański 

Numer identyfikacyjny REGON 

00028119200000 

Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r. 

Dane kontaktowe 

E-mail sekretariatu podmiotu 

sekretariat@zok-ndg.pl 

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz 

zok@zok-ndg.pl 

Telefon kontaktowy 

603626084 

Data 

2021-03-30 

Miejscowość 

Nowy Dwór Gdański 

Lokalizacja siedziby podmiotu 

Województwo 

WOJ. POMORSKIE 

Powiat 

Powiat nowodworski 

Gmina  

Nowy Dwór Gdański (miasto) 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:  

[ X ] 2) wojewody 

Dział 1. Dostępność architektoniczna 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1 

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie  komunikacyjne ?

[ X ] NIE 

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub  posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń  technicznych? 

[ X ] TAK 

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w  sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? 

[ X ] NIE 

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa  asystującego?  

[ X ] TAK 

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość  ewakuacji lub uratowania w inny sposób?  

[ X ] TAK 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej 

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Sikorskiego oraz wejścia boczne: 2 wejścia po lewej stronie budynku od ul.  Kopernika, 

3 wejścia po prawej stronie budynku.1 wejście na tylnej ścianie budynku. Dojście do budynku nie jest wolne od przeszkód, do  wejść prowadzą schody. Można je ominąć z wykorzystaniem środków technicznych winda- znajduje się po lewej stronie  budynku od strony ul. Kopernika. Wejście główne do budynku jest oświetlone i dobrze widoczne na tle fasady. Informacja oraz  sekretariat znajduje się w po prawej od wejścia głównego. Budynek jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z  niepełnosprawnością. Schody w holu głównym można ominąć za pomocą środków technicznych. Wewnątrz budynku  zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. W budynku znajduje się 2 toalety przystosowane do potrzeb  osób z niepełnosprawnością. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się po lewej stronie na parterze holu głównego oraz  na piętrze. 

Dział 2. Dostępność cyfrowa 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada  deklarację dostępności 

Liczba stron: 2 

Liczba aplikacji: 0 

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności  ID a11y-url https://zok-ndg.pl/ 

ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna 

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-25

ID a11y-url https://bip.zok-ndg.pl/ 

ID a11y-status [ X ] Zgodna 

ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-25 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada  deklaracji dostępności 

Liczba stron: 0 

Liczba aplikacji: 0 

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej 

Na dzień 31.12.2020r. strona internetowa https://zok-ndg.pl/, zgodnie z deklaracją z dnia 25.09.2020r., była częściowo zgodna z  ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.01.01.2021  dokonano zmiany strony internetowej https://zok-ndg.pl/. Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności: część plików  PDF nie jest dostępnych cyfrowo, część opublikowanych infografik i zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, dostępne są linki,  których tytuł jest taki sam jak treść linku, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. W przypadku publikacji  ważnych informacji na stronach nie spełniających wymagań dostępności cyfrowej, publikowane są te same informacje na stronie  internetowej https://zok-ndg.pl/ w sposób dostępny cyfrowo. 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych  sposobów/środków wspierających komunikowanie się? 

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK 

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK 

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości  

SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK 

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów  

internetowych [ X ] TAK 

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE 

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub  

aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE 

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] TAK 

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od  

[ X ] powyżej 3 dni roboczych 

zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka  

migowego: 

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] TAK 

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle  indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?  

[ X ] NIE 

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej  działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? 

[ X ] TAK 

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? 

[ X ] NIE 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? 

[ X ] TAK 

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze  szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

[ X ] NIE 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? [ X ] NIE 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w  tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

[ X ] NIE 

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji  funkcjonowania podmiotu? 

[ X ] NIE 

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [ X ] TAK

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji: Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: 1 

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: Wydruk tekstu z powiększoną czcionką 

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego 

Osoba słabowidząca

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności